SELAMAT DATANG DI TOKO DJADOEL !!!!

TJEK HARGA BAROE DR KAMI .....!!!!! Kami mendjoeal roepa2 barang djadoel,antik,oenik,langka,collectable....dengan harga jang ramah.Kami djoega membantoe mentjariken barang2 antik jang anda maoei....Dan satoe lagi.....djangan soengkan oentoek nanja informatie tentang barang kami...!!! Telefoon kami 0812-83 551121 ataoe 0812-82 563 445 / Whatsapp
Pengiriman barang oentoek daerah Djakarta/loear Djakarta via TiKi dan ESL Express,ataoepoen kami antar sendiri ke pelanggan (dalam kota).
Poen,djangan soengkan poela oentoek ber-NEGO harga dgn kami.
Masa BOOKING maksimoem hanja 1 (satoe) hari sadja,lewat dari itoe barang kami djoewal.
Menerima djoega DP,tetapi maksimal hanja oentoek satoe minggoe sadja berlakoenja.Bila dalam satoe minggoe tidak diloenasi sisanja,oeang DP kami kembaliken.
Matoer Noewoen.

Senin, 15 November 2010

SOLD..!!! Arloji SEIKO 5 djadoel automatic

Seko 5 Automatic keluaran September 1991 ini masih mulus,berfungsi baik.Black dial dgn index putih,tali rantai masih ori Seiko